301 Moved Permanently

The requested resource has been assigned a new permanent URI.


Powered by Tengine/1.4.2  بخش هایی از قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی

به پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع تهران خوش آمدید ***

| چاپ |

 

بخش هایی از قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی

 

ماده 12- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

ماده 14- افراد صنفی مکلفند در هرسال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (درصورت عضویت)و  مالیات خود را بپردازند.

ماده 15- افرادصنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحدکالا یا دستمزد خدمت را به طورروشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام کنند.

تبصره1- هرفردصنفی درمقابل دریافت بهاء، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام ونشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

تبصره 3- افرادصنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورت حسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

تبصره 4- فردصنفی، مسئوول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.

ماده 18- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام  فرد معرفی شده صادر می کند.

ماده 20- در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی می توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 22- اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند.

ماده 26- هر گاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بررد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یادشده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدورپروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است ازتاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

ماده 27- محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً  ازطریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد.

تبصره1- قبل از پلمپ محل دایرشده ، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

تبصره2- کسانیکه پلمپ یالاک ومهرمحل های تعطیل شده دراجرای این قانون رابشکنند ومحل های مزبوررابه نحوی ازانحاء برای کسب مورداستفاده قراردهند،به مجازاتهای مقرردرقانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد.

تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهدشد.

ماده 28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد.

الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آن چه در پروانه کسب قیدگردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود.

تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.

ج- عدم پرداخت حق  عضویت  به اتحادیه براساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین  شده است.

د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی وکمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

ه- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون نظام صنفی.

ماده 57- گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط  قیمت گذاری و انجام دادن هرنوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدارگردد.

ماده 58- کم فروشی : عبارت است ازعرضه یا فروش کالا با ارائه خدمت کمتر ازمیزان یا معیار مقرر شده.

ماده 59- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

ماده 62- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد:

الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق،ضبط کالای قاچاق موجود به نفع  دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روزکالای قاچاق،ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

ماده 65 - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن  برچسب  قیمت برکالا  استفاده نکردن  از تابلو نرخ  دسـتمزد خدمت در محل کسـب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجع کنندگان  قابل رؤیت  نباشد جریمه عدم درج  قیمت در هر بار تخلف دویست  هزار(200000) ریال است.

ماده 66- عدم صدورصورتحساب: عبارتست ازخودداری ازصدورصورتحسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشدجریمه عدم صدور صورتحساب درهربارتخلف دویست هزار (200000) ریال است.

ماده 67- چنانچه براثر وقوع تخلفهای مندرج دراین قانون، خسارت به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فردصنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.

19

ماده 70- اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

ماده 71- به منظور تسهیل دادو ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثرظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال درسایر شهرستانها به تناسب ازصندوق مکانیزه فروش(pos ) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هردو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند. (اشاره به بخشنامه مجمع درخصوص دستگاه pos).

ماده 72- خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذیربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیزگزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی راحداکثرظرف مدت ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذیربط تسلیم می دارند.

ماده 89- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 91- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظفند به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال ازوزارتخانه ها،مؤسسات،سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایردستگاههای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند.چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند،مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه،نسبت به اخذ پروانه کسب ازاتحادیه مربوطه اقدام کنند.اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.

آشنائی با قسمتی ازآیین نامه های اجرائی و دستورالعمل های اجرائی قانون نظام صنفی1

موضوع تبصره 1- ماده 12- قانون نظام صنفی

ماده 1- هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.

ماده 5- خریدوفروش پروانه کسب ممنوع می باشد،درصورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهدواحدصنفی و پروانه خودرابه دیگری واگذارکند بایددرخواست کتبی خودرابه اتحادیه تسلیم دارد.اتحادیه درصورت واجدشروط قانونی بودن فرد معرفی شده وبارعایت سایرمقررات پروانه کسب متقاضی راباطل و بدون درنظر گرفتن حدودصنفی وسقف پذیرش سایرشرایط خاص آن شغل پروانه جدیدی به نام فردمعرفی شده صادر می کند.

ماده 14- تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذپروانه کسب جدید بااحراز شرایط این آیین نامه می باشد.

ماده 18- صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 3 این آیین نامه نمایند.

تبصره1- صاحب پروانه کسب ومباشروی متضامناً کلیه مسئوولیت هایی که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را برعهده خواهند داشت.

تبصره2- صاحب پروانه کسب می توانددرهرموقع که مقتضی باشد نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید.

تبصره3- صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی  بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یک نسخه قرارداد مذکور در پرونده صنفی ضبط خواهد شد

 
۱۳۹۵